Ley de transparencia

FUNCIÓNS DA FGE

Estructura da federación

A FEDERACIÓN GALEGA DE ESGRIMA é unha Entidade Asociativa privada sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia e independente dos seus asociados, declarada por Lei de utilidade pública, estendendo o seu ámbito de actuación ó conxunto do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, e que se rexe polo disposto na Lei 3/2012, do 2 de abril, xeral do deporte de Galicia e as súas normas de desenvolvemento, os seus propios Estatutos e regulamentos debidamente aprobados e as demáis disposicións legais ou federativas que resulten aplicables con total garantía dos principios democráticos e representativos. Ó formar parte do obxecto da FEDERACIÓN GALEGA DE ESGRIMA a organización e promoción da Esgrima como deporte olímpico, atópase afiliada á Federación Española de ESGRIMA, e acata, dentro do respecto ó Ordenamento Xurídico Español, as regras que rexen o Comité Olímpico Internacional e o Comité Olímpico Español, e os acordos dos mesmos, e esta integrada por as entidades deportivas, as seccións deportivas das entidades no deportivas, deportistas, técnicos, entrenadores, xuices e árbitros e outros colectivos adicados á práctica do deporte da ESGRIMA.

A FEDERACIÓN GALEGA DE ESGRIMA, ademáis das competencias que lle son propias, exerce por delegación funcions públicas de carácter administrativo, actuando como axente colaborador da Administración Pública.

A FEDERACIÓN GALEGA DE ESGRIMA estructurase orgánica e funcionalmente de forma democrática e representativa, con personalidade xurídica e patrimonio propio e independente dos seus asociados, e plena capacidade de obrar, dentro do marco legal vixente, poidendo adquirir para os seus propios fins toda clase de bens, mobles e inmobles, contratar e obrigarse, para o cumprimiento de estos fins, e está suxeita as suas propias responsabilidades.

A FEDERACIÓN GALEGA DE ESGRIMA ten como obxeto social promocionar, dirixir e ordear exclusivamente dentro de Galicia, sen perxuicio das competencias concurrentes das Administraciónes Públicas, as actividades propias da sua modalidade deportiva, en coordinación cos organismos correspondentes da Xunta de Galicia, e se rexirá por estos Estatutos e os seus Regulamentos, polos da Federación Española de Esgrima, no que lle sexan aplicables, polas disposicions da Xunta de Galicia, e supletoriamente, a Administración do Estado.

A FEDERACIÓN GALEGA DE ESGRIMA e a única entidade competente dentro da Comunidade Autónoma de Galicia para promocionar, regulamentar, organizar, xestionar e controlar as competiciones oficiais de ESGRIMA, nas suas modalidades de espada, florete e sabre masculinos e femininos, nas categorías oticiais de menores de 15 anos, menores de 17 anos, menores de 20 anos, absolutos e veterans.

A FEDERACIÓN GALEGA DE ESGRIMA dentro da  sua actividade, na Comunidad Autónoma de Galicia, además das suas funcións propias de promoción, goberno administración, xestión e organización  exercerá, baixo a coordinación e tutela da Secretaría Xeral o  Deporte da Xunta de Galicia, as seguintes funcions que lle son propias:

 1. Colaborar cas Administracións Públicas e coa Federación Española de Esgrima na promoción e divulgación da ESGRIMA en toda as suas facetas.
 2. Respaldar técnica e administrativamente a práctica da ESGRIMA, velando ante os organisnos competentes polo apoio a esta modalidade deportiva dentro de Galicia.
 3. A convocatoria das seleccións deportivas da súa modalidade deportiva e a designación dos deportistas que as integren.
 4. Calificar e organizar as actividades e competicions deportivas oficiais dentro do territorio da Comunidade Autonoma de Galicia.
 5. De ser o caso, e conforme a normativa que sexa aplicable, colaborar e/ou organizar as competicións oficiais e actividades deportivas de carácter estatal ou internacional que se realicen no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.
 6. Colaborar con la Administración Deportiva Autonómica en la ejecución de los planes y programas de los deportistas gallegos de alto nivel.
 7. Elaborar sus propios Reglamentos Deportivos.
 8. Colaborar con la Administración deportiva autonómica en la formación de entrenadores, jueces y árbitros según la normativa que sea de aplicación.

Exercerá como funcións públicas delegadas:

 1. Representar a la Comunidad Autónoma de Galicia en las actividades y competiciones deportivas de su modalidad, de conformidad con la normativa de aplicación.
 2. Organizar y calificar las competiciones oficiales autonómicas federadas.
 3. Espedir as licencias deportivas para la práctica de la esgrima en los términos que se regulen en el presente estatuto.
 4. Asignar as subvenciones e axudas de carácter público concedidas a través da Federación y exercer o control da correcta aplicación das mesmas polos seus asociados.
 5. Garantir as normas de réxime electoral nos procesos de elección dos seus organos representativos e de goberno, así como os demás dereitos e obrigas derivados do cumprimento dos estatutos.
 6. Exercer a potestade disciplinaria deportiva, nos termos establecidos na normativa, sobre todas aquelas persoas ou entidades que, atopándose federadas, desenvolvan a modalidade deportiva de esgrima no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.
 7. Executar, no seu caso, as resolucions do Comité Gallego de Xustiza Deportiva.
 8. Colaborar coas administracións públicas competentes na formación dos de adestradores, xuíces e árbitros segundo a normativa que sexa aplicable, e na prevención, control e represión do uso das substancias prohibidas e da violencia no deporte. En especial tramitar e resolver os expedientes sancionadores que no ámbito da dopaxe se substancien, de conformidade co estabrecido no título VIII da ley Xeral do deporte de Galicia.
 9. Calqueras outras que lle sexan atribuidas pola lexislación vixente ou que acorde, no ámbito da sua competencia, a Asemblea Xeral.

Os actos adoptados pola FEDERACIÓN GALEGA DE ESGRIMA no exercicio das funcións delegadas de carácter administrativo, son susceptibles de recurso administrativo ante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.

NORMATIVA APLICABLE

 • Lei 312012, de 2 de abril, do deporte de Gal¡cia, ou norma que a substitúa.
 • Decreto 8512014, do 3 de xullo, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, ou norma que a substitúa.
 • Orde do 8 de setembro de 2010 pola que se establecen os crIterios para a elaboración de regulamentos e a realización dos procesos electorais nas federacións deportivas galegas, ou norma que a substItúa.
 • Resolución do 8 de setembro de 2009, da secretaría xeral para o Deporte, pola que se ditan as Normas de bo goberno das federacións deportivas de Galicia, ou ou norma que a substitúa.
 • Resto de normativa aplicable ás federacións deportivas que se aprobe, así como a propia de cada entidade (Estatutos, Regulamentos, etc.)

Retribuciones

 • José Manuel Regueiro Mantiñán, Presidente, Economista, Asesor Contable y Fiscal. Sin retribución ni dietas fijas asignadas. Dietas percibidas en 2020: 0,00.
 • Juan Ricardo López Borrazás, Secretario General, Licenciado en Derecho, Abogado. Retribución Bruta 2021: 8.000€ anuales. Dietas percibidas en 2020: 68,97 €
 • Ramiro Bravo Díaz, Director Técnico, Licenciado INEF, Técnico de Gestión Deportiva. Retribución Bruta 2021: 8.000€ anuales. Dietas percibidas en 2020: 205,42 €

Os anteriomente citados, nos casos de desplazamento por razóns do cargo perciben 0,19€ por Km e os peaxes correspondentes.

Documentos asociados

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies